Vartojimo kredito įstatymas: ką reikėtų žinoti

Visose gyvenimo srityse yra itin svarbu nusimanyti apie savo teises ir pareigas, o kai kalba eina apie pinigus ir skolinimasi tai dėrėtų itin atkreipti dėmėsį. Mes esame čia tam, kad jums padėtume, geriau suvokti įstatymus ir šiandien paprasta ir suprantama kalba paaiškinsime teisinį dokumentą: Vartojimo kredito įstatymą.

vartojimo kredito įstatymas

Vartojimo kredito įstatymo santrauka

Dabar aptarsime kiekvieną šio straipsnio skirsnį ir ką galima rasti kiekvienoje įstatymo dalyje.

PIRMASIS SKIRSNIS. BENDROSIOS NUOSTATOS

Geriausiai paaiškinanti citata, kodėl reikalingas toks įstatymo dokumentas yra ši:

„Šio įstatymo paskirtis – nustatyti vartojimo kreditų teikimo sąlygas ir informavimo apie šias sąlygas reikalavimus, vartojimo kredito davėjų ir vartojimo kredito tarpininkų pareigas bei atsakomybę teikiant vartojimo kreditus ir tikrinant vartojimo kredito gavėjų mokumą, vartojimo kredito gavėjų teisę grąžinti vartojimo kreditą anksčiau nustatyto termino ir vartojimo kredito davėjų teisę į kompensaciją išankstinio vartojimo kredito grąžinimo atvejais.”

Trumpai tariant šis dokumentas nustato kreditorių ir jų klientų santykio apibrėžimą ir skolinimo/-osi taisykles, kalbant tik apie vartojamąjį kreditą.

Taip pat, čia pateikiama informacija apie šios sutarties sąvokas, pavyzdžiui, fiksuotoji vartojimo kredito palūkanų norma ar susietojo vartojimo kredito sutartis ir pan.

ANTRASIS SKIRSNIS. INFORMAVIMAS PRIEŠ SUDARANT VARTOJIMO KREDITO SUTARTĮ

Šioje skiltyje kalbame apie informaciją, kurią kreditorius privalo pateikti savo reklamose, informaciją, kurią kreditorius turi pateikti būsimam klientui prieš sudarant sutartį ir informaciją, kurią turi pateikti jau suteikiant vartojimo kreditą klientui.

Informavimo pareiga sudarant vartojimo kredito sutartį

Vartojimo kredito davėjas privalo pateikti vartojimo kredito gavėjui informaciją apie kreditą, kad šis galėtų palyginti skirtingus pasiūlymus, siekdamas priimti informacija pagrįstą sprendimą dėl vartojimo kredito sutarties sudarymo. Standartinė informacija apie vartojimo kreditą:

Vartojimo kredito davėjas:

Adresas
Telefono numeris*
Elektroninio pašto adresas*
Fakso numeris*
Interneto svetainė*

[Pavadinimas]

[Adresas, kurį turi naudoti vartojimo kredito gavėjas]

Jei taikoma

Vartojimo kredito tarpininkas

Adresas

Telefono numeris*
Elektroninio pašto adresas*
Fakso numeris*
Interneto svetainė*

[Vardas ir pavardė (pavadinimas)]

[Adresas, kurį turi naudoti vartojimo kredito gavėjas]

 

 

Kredito rūšis
Bendra vartojimo kredito suma

Limitas arba suma, kurią galima naudoti pagal vartojimo kredito sutartį

Vartojimo kredito sutarties trukmė
Jei taikoma

Bet kuriuo metu Jūsų gali būti paprašyta grąžinti visą vartojimo kredito sumą pagal reikalavimą.

Vartojimo kredito palūkanų norma arba, jei taikoma, skirtingos vartojimo kredito palūkanų normos [Procentais:
– fiksuotoji ar
– kintama (kartu nurodomas pradinei vartojimo kredito palūkanų normai taikomas indeksas ar orientacinė palūkanų norma)]
Bendros vartojimo kredito kainos metinė norma (MN)

Bendra vartojimo kredito kaina, išreikšta metiniu procentų dydžiu.

MN nurodoma siekiant padėti Jums palyginti skirtingus pasiūlymus.

[Procentais, standartinis pavyzdys, kuriame nurodomos visos čia nustatytos normos apskaičiavimo prielaidos]
Jei taikoma

Mokesčiai

Jei taikoma

Mokesčių keitimo sąlygos

 

[Nuo vartojimo kredito sutarties sudarymo dienos mokamos išlaidos ar taikomi mokesčiai]
Išlaidos pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais Dėl įmokų nemokėjimo Jūs turėsite sumokėti [taikoma palūkanų norma ir jos tikslinimo tvarka, kai taikoma, netesybos už įsipareigojimų nevykdymą]

kiti svarbūs aspektai:

Vartojimo kredito sutarties nutraukimas [Vartojimo kredito sutarties nutraukimo sąlygos ir tvarka]
Vartojimo kredito davėjas privalo nedelsdamas nemokamai pranešti Jums apie mokumo patikrinimo duomenų bazėje rezultatus, jeigu Jūsų prašymas gauti vartojimo kreditą buvo atmestas remiantis tokiu patikrinimu.
Jei taikoma

Laikotarpis, kuriuo vartojimo kredito davėjas įsipareigoja pagal ikisutartinę informaciją.

Ši informacija galioja nuo … iki …

Prisiminkite, kad sutartyje gali būti ir daug daugiau punktų, čia pateikiame, kas privalo būti.

TREČIASIS SKIRSNIS. VARTOJIMO KREDITO GAVĖJO MOKUMO VERTINIMAS

Jei kada nors ėmėte ką nors išsimokėtinai ar jau turėjote kreditą tai tikriausiai žinote, kad bus tikrinama informacija apie jūsų mokumą, informacija ar tikrai galite laiku grąžinti paskolos įmokas. Kreditorius privalo vadovautis atsakingo skolinimo principu ir įvertinti vartojimo kredito gavėjo mokumą remdamasis iš vartojimo kredito gavėjo gauta pakankama informacija ir prireikus mokumui vertinti naudoti duomenų bazės patikrinimą.

„Jeigu prašymas gauti vartojimo kreditą atmetamas remiantis vartojimo kredito gavėjo mokumo patikrinimo duomenų bazėje metu gautais rezultatais, vartojimo kredito davėjas nedelsdamas nemokamai informuoja vartojimo kredito gavėją apie šio patikrinimo rezultatu”. Jei paskolos gauti negalite, kreditorius privalo jus apie tai informuoti.

KETVIRTASIS SKIRSNIS. VARTOJIMO KREDITO SUTARTIS

Šioje skiltyje aptariamas kirkvienas paskolos sutarties punktas, itin smulkmeniškai, tad jei gavus sutartį iš kreditoriaus jums kyla kokių klausimų, tai informacija galite rasti čia.

SVARBU! „Vartojimo kredito davėjui draudžiama priimti įmokas iš vartojimo kredito gavėjo vekseliais, čekiais ar skolos raštais”. Šis sutarties punktas yra svarbus tuo, kad jei kreditorius nori iš jūsų paimti įmokas vekseliais, čekiais ar skolos raštais, tai gali parodyti, kad esate apgaunamas ir susidūrėte su sukčiais.

PENKTASIS SKIRSNIS. VARTOJIMO KREDITO DAVĖJŲ IR VARTOJIMO KREDITO TARPININKŲ VEIKLOS PRIEŽIŪRA

Čia aptariama, kas gali būti kredito davėjais ir kaip tapti oficialiu kredito davėju. „Teisę verstis vartojimo kreditų teikimo veikla asmuo turi tik tada, kai Tarnyba įrašo jį į viešąjį vartojimo kredito davėjų sąrašą. Teisės verstis vartojimo kreditų teikimo veikla neturi fiziniai asmenys.” Jeigu norite tapti kredito davėju jums būtent ir bus aktuali ši skiltis, o jeigu nesate tikri dėl kredito davėjo legalumo tai galite čia pasiskaityti į kokią informaciją reikėtų atkreipti dėmėsį.

ŠEŠTASIS SKIRSNIS. GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

Šiame skirsnyje kalbama ką daryti ginčo atveju. Tvarka būtų tokia:

 1. Vartojimo kredito gavėjas, manydamas, kad vartojimo kredito davėjas, vartojimo kredito tarpininkas pažeidė jo teises ar įstatymų saugomus interesus, pirmiausia privalo raštu kreiptis su prašymu į vartojimo kredito davėj.
 2. Per 30 kalendorinių dienų kreditorius turi pateikti rašytinį atsakymą.
 3. Jeigu vartojimo kredito davėjo atsakymas į vartojimo kredito gavėjo prašymą netenkina vartojimo kredito gavėjo arba jeigu nebuvo atsakyta, vartojimo kredito gavėjas per šešis mėnesius nuo prašymo pateikimo vartojimo kredito davėjui dienos turi teisę kreiptis su prašymu į Tarnybą dėl išankstinio ginčų sprendimo ne teisme šio įstatymo nustatyta tvarka.

SEPTINTASIS SKIRSNIS. ATSAKOMYBĖ UŽ ŠIO ĮSTATYMO PAŽEIDIMUS IR ŠIO ĮSTATYMO PAŽEIDIMŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

Tarnybos prižiūrinčios šį įstatyma veikla:

 • Priežiūra, ar vartojimo kredito davėjai ir vartojimo kredito tarpininkai tinkamai laikosi šiame įstatyme nustatytų reikalavimų;
 • Nagrinėja galimus šio įstatymo pažeidimus;
 • Nagrinėja prašymus dėl galimo šio įstatymo pažeidimo;
 • Sankcijų skyrimas;
 • Bendradarbiauja su valstybių narių ir užsienio valstybių atitinkamomis institucijomis iškilus tarptautiniams ginčams;

Kuo vartojimo kredito įstatymas yra svarbus?

Vartojimo kredito įstaty,as apsaugo, kad visos Lietuvoje kreditus teikiančios bendrovės turėtų vienodas skolinimo taisykles ir apsaugo tiek klientus nuo per didelių paskolų ir nesąžiningų sąlygų, tiek bendroves nuo nemokių klientų. Taip pat, su šiuo įstatymu siekiama pusiausvyros tarp aukšto vartotojų apsaugos lygio ir verslininkų konkurencingumo užtikrinimo.

Ką fiziniai asmenys turi žinoti apie šį įstatymą?

Pirmiausia, vartojimo kredito įstatymas padeda apsisaugoti nuo sukčių, kurių šiais laikais apstu, todėl nusimanant apie savo teises ir pareigas skolinantis pinigus jūs apsaugosite ne tik save, bet ir aplinkinius. Štai keletas punktų, kuriuos turi įsidėmėti visi norintis pasiskolinti asmenys.

 • Vartojimo kredito gavėjas turi teisę bet kuriuo metu įvykdyti visus arba dalį savo įsipareigojimų pagal vartojimo kredito sutartį. Tai padaręs, jis turi teisę į bendros vartojimo kredito kainos sumažinimą, kurį sudaro likusio vartojimo kredito sutarties trukmės laikotarpio, skaičiuojamo nuo vartojimo kredito ar jo dalies grąžinimo dienos, palūkanos ir išlaidos.
 • Vartojimo kredito davėjui draudžiama priimti įmokas iš vartojimo kredito gavėjo vekseliais, čekiais ar skolos raštais.
 • Kreditorius privalo pateikti kredito sąlygas, jog klientas galėtų palyginti su kitais pasiūlymais.
 • Jei manote, kad kredito davėjas pažeidė jūsų teises, pirmas veiksmas būtų kreiptis į kreditoriu raštu, sulaukus atsakymo, tuomet surinkite visus turimus dokumentus apie kreditą ir kreditorių ir pateikite Tarybai.

Ką paskolų bendrovės turi žinoti apie šį įstatymą?

Keletas įstatymo punktų, kurie itin aktualūs kredito davėjams:

 • Vartojimo kredito grąžinimo anksčiau nustatyto termino atveju vartojimo kredito davėjas turi teisę į teisingą ir objektyviai pagrįstą kompensaciją už galimas išlaidas, tiesiogiai susijusias su vartojimo kredito grąžinimu anksčiau nustatyto termino, atliekamu tuo laikotarpiu, kuriam nustatyta fiksuotoji vartojimo kredito palūkanų norma.
 • Asmuo turi teisę verstis vartojimo kredito tarpininko veikla tik tada, kai Tarnyba jį įrašo į viešąjį vartojimo kredito tarpininkų sąrašą.
 • Vartojimo kredito davėjas, vartojimo kredito tarpininkas, nesutikdami su vartojimo kredito gavėjo reikalavimais, privalo ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo vartojimo kredito gavėjo prašymo gavimo dienos pateikti vartojimo kredito gavėjui išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą, pagrįstą dokumentais.

Kur gauti patikimą vartojimo kreditą?

Kaip numatyta vartojimo kredito įstatyme reikia lyginti paskolos pasiūlymus, kad galėtumėte priimti palankiausią finansinį sprendimą. Štai patikimiausios vartojimo kredito įmonės:

 • Fjord Bank
 • Savy
 • Finbee
 • Mokilizingas
 • Paskolų klubas
 • Citadele
 • SB Lizingas
 • Bobutės paskola
 • Credit 24

Apibendrinant, nusimanyti apie įstatymus visada yra vertinga, nes tai apsaugo mūsų pinigines nuo sukčių ir tiesiog nesąžiningų žmonių ar nepalankių situacijų. Visada, skaitykite ką pasirašinėjate ir reikalaukite savo teisių bei laiku vykdykite įsipareigojimus.

Rate this post
GAUTI PASKOLOS PASIŪLYMĄ
greitas kreditas palyginimas